Regional Agrarian Science and İnnovation Centers

  • Ganja RASİC
  • Quba RASİC
  • Sheki RASİC
  • Salyan RASİC
  • Tartar RASİC
  • Beylaqan RASİC
  • Lankaran RASİC
  • Kurdamir RASİC