Aqrar elmin sahələri

  • Əkinçilik
  • Meyvəçilik
  • Tərəvəzçilik
  • Pambıqçılıq
  • Üzümçülük və Şərabçılıq
  • Bitki mühafizəsi
  • Heyvandarlıq
  • Yemçilik, çəmənçilik və otlaqlar
  • Baytarlıq
  • Baramaçılıq